Reklamácie

Doba záruky za akosť tovaru je stanovená výrobcom a je vždy uvedená v cenníku elektronického obchodu spoločnosti KAMINA s.r.o., ktorý je verejne dostupný na www.shop.kamina.sk, tak isto je uvedená na každom dodacom liste. Môže byť uvedená aj na vlastnom výrobku. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru a dodacieho listu kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka výrobcu sa vzťahuje na funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou.

Záruka sa nevzťahuje sa na chyby vzniknuté:

  1. pôsobením nevhodných pracovných podmienok (vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.),
  2. používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia,
  3. neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou,
  4. neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov,
  5. poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,
  6. mechanickým poškodením tovaru

Na zaslanie tovaru na reklamáciu použite prepravnú spoločnosť, ktorá tovar doručí priamo na adresu prevádzky (UPS, DPD, GLS). Zásielky zaslané spešninou a na dobierku nepreberáme. Tovar odporúčame poistiť. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť / zaslať

  1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom,
  2. dodací list s dátumom zakúpenia a výrobným číslom reklamovaného zariadenia,
  3. podrobný popis závady

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.

Riešenie reklamácie neopraviteľného výrobku v záručnej dobe

V takomto prípade kupujúcemu ponúkneme adekvátny model daného výrobku, ktorý parametrami plne nahradí neopraviteľný výrobok. V prípade nesúhlasu môže kupujúci požiadať o dobropis. Kupujúcemu bude dobropisovaná aktuálna cena výrobku, aby mal možnosť zakúpiť si taký istý výrobok. Ak sa už identický výrobok nedá kúpiť, bude mu dobropisovaná posledná oficiálne zverejnená cena. Tieto postupy sú bežné a celosvetovo zaužívané pri obchode s výpočtovou technikou, lebo riešia problém neustáleho prudkého znižovania cien výrobkov a nepoškodzujú ani jednu zo zúčastnených zmluvných strán.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kamina.obchod@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „subjekt ARS“ ) a to v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákon391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci v postavení spotrebiteľa podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Krby, pece, kachle, ...

Nákup po telefóne

Poskytneme Vám odborné rady ohľadom ponúkaných produktov v našom e-shope, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo nás osobne navštívte v našom Krbovom štúdiu.

KAMINA, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
+421 948 159 954 - tel. predaj
+421 903 242 888 - tel. predaj
kamina.eu@gmail.com
Po-Pi: 09:00 - 17:00
So: po tel. dohovore
Facebook

Nákup na splátky

HOME Credit - nákup na splátky

Viac info o nákupnej akcii
Prečítajte si ako postupovať pri nákupe na splátky.

Kvalita a odbornosť

Už 14 rokov zohrievame Váš domov, sme členom Cechu kachliarov

Pozrite si odporúčania zákazníkov a fotografie našich realizácií.

Pridaj sa na Facebooku

Zmluvný prepravca

DPD  - zmluvný prepravca