Obchodné podmienky spoločnosti KAMINA, s.r.o.

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka
Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka elektronického obchodu spoločnosti KAMINA, s.r.o., pomocou e-mailu, osobne, alebo telefonicky v prípade telefonickej objednávky je túto objednávku potrebné potvrdiť aj písomne.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.(objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Elektronický obchod spoločnosti KAMINA, s.r.o. zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty
Tovar, ktorý je na sklade elektronického obchodu spoločnosti KAMINA, s.r.o., sa vyexpeduje do 48 hodín ( v pracovné dni). Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach elektronického obchodu spoločnosti KAMINA, s.r.o. nepredstavuje aktuálny stav zásob, ktorý je ihneď k dispozícii na našej prevádzke, ale sortiment, ktorý vieme zabezpečiť z nášho centrálneho skladu. Na túto skutočnosť sa informujte vopred, ak by ste sa chceli vyzdvihnúť tovar na našej prevádzke. Z Centrálneho skladu vieme tovar zo stránky zabezpečiť zvyčajne do 48 hodín (počas pracovného týždňa). Z centrálneho skladu vieme tiež tovar ihneď zaslať priamo na Vašu adresu do 48 hodín prepravnou spoločnosťou. Ak máte záujem o tovar ktorý nie je uvedený na stránke elektronického obchodu spoločnosti KAMINA, s.r.o. a je podobného charakteru ako nami ponúkané výrobky, kontaktujte nás a cena a doba dodania Vám budú oznámené. Všetky konkrétne informácie ohľadom Vašej objednávky Vám budú spresnené pri potvrdzovaní objednávky z našej strany telefonicky, osobne alebo e-mailom.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné
Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku predávajúceho môžu podliehať zmenám aj počas plynutia doby medzi objednaním a dodaním tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cenníkových cien v súvislosti so zmenami cien výrobcov, distribútorov a pod.. Aktuálna cena bude zákazníkovi oznámená vždy pri overovaní jeho objednávky na základe potvrdenia aktuálnej ceny výrobcom, distribútorom a pod.. Pred samotným odoslaním objednaného tovaru bude zákazník informovaný o aktuálnej cene ním objednaného tovaru.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné náklady a prípadne cenu dobierky.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v elektronickom obchode spoločnosti KAMINA, s.r.o. alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) Osobné prevzatie tovaru na prevádzke (Vlastná preprava)
b) KAMINA, s.r.o. rozvoz (po dohode) - viac v sekcii Doprava

Cena prepravného - viac v sekcii Doprava

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

Tovar je zabalený a zabezpečený elektronickým obchodom spoločnosti KAMINA, s.r.o. alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť svojim podpisom. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú elektronickým obchodom spoločnosti KAMINA, s.r.o. akceptované

Za tovar je zodpovedný elektronický obchod spoločnosti KAMINA, s.r.o. až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy elektronický obchod spoločnosti KAMINA, s.r.o. odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch elektronického obchodu spoločnosti KAMINA, s.r.o. , alebo na inom dodacom mieste, s ktorým elektronický obchod spoločnosti KAMINA, s.r.o. vysloví súhlas.

IV. Preberanie tovaru
Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru \\\"na objednávku\\\", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

VI. Záruka a servis
Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

Všetky záručné reklamácie sa riadia reklamačnými podmienkami.

VII. Záverečné ustanovenia
Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.01.2018.

Doprava a platba

DOPRAVA

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v elektronickom obchode KAMINA, s.r.o. alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) Osobné prevzatie tovaru na prevádzke (Vlastná preprava)
 b) KAMINA, s.r.o. rozvoz (rozvoz celá SR po dohode)

Osobné prevzatie tovaru na prevádzke:

a) ak je tovar k dispozícií na prevádzke, je možný okamžitý odber tovaru (zákazník bude informovaný o tejto skutočnosti)
b) ak je tovar skladom v externom sklade, možnosť odberu už do 48 hodín (zákazník bude informovaný o tejto skutočnosti)
c) iný termín po dohode s obchodníkom

Doprava KAMINA, s.r.o. rozvozom:

 Doprava rozvozom spoločnosťou KAMINA, s.r.o. je možná po vzájomnej dohode. Cena bude stanovená pre konkrétnu objednávku. V prípade, že sa tovar nachádza v našom sklade na prevádzke je doprava možná v priebehu pracovného dňa.

Cena prepravného

a) V rámci rozvozu našich produktov ponúkame naším zákazníkom dopravu v celej SR,pri objednávke do 700.- eur bez DPH za cenu 40.- eur, s výnimkou produktov brikety a pelety.

b) Doprava v rámci celej SR ZDARMA,pri objednávke nad 700.- eur bez DPH, s výnimkou produktov brikety, pelety a montáže.
    V prípade objednávky produktu s montážou budú účtované náklady spojené s prepravou montážnej skupiny na miesto montáže.Cena 0,30.- €/1km


d) Doprava do iných členských krajín EU - cena po dohode.

 

PLATBA ZA TOVAR

DOBIERKA (hotovosť)

Najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte v hotovosti až pri prevzatí tovaru. Vždy si prosím pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky.

BANKOVÝ PREVOD (platba vopred) 

Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bez úhrady nie je možné Vašu objednávku expedovať prípadne zaručiť rezerváciu tovaru na viacero dní pre Vás. Tovar je rezervovaný maximálne 5 nasledujúcich dni od Vašej objednávky. Bankový prevod môže trvať od 1 do 2 dní. Ak vykonáte prevod v rámci rovnakej banky, rovnako ako pri vklade v hotovosti priamo v banke, prevod sa zvyčajne zrealizuje do niekoľkých minút po zadaní prevodného príkazu.

V HOTOVOSTI
(Platba hotovosťou pri preberaní tovaru na prevádzke.)

Bezpečný nákup

1.Záruka vrátenia peňazí:

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení


2.Ochrana osobných údajov:

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo
znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby:

 • meno a priezvisko
 • adresa bydliska, resp. adresa doručenia vrátane PSČ
 • telefónne číslo
 • e-mail

Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby:

 • meno a priezvisko objednávateľa
 • adresa sídla, resp. adresa doručenia vrátane PSČ
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • obchodné meno
 • IČO
 • DIČ/IČ DPH

Spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.

Zákon o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov

Reklamácie

Doba záruky za akosť tovaru je stanovená výrobcom a je vždy uvedená v cenníku elektronického obchodu spoločnosti KAMINA s.r.o., ktorý je verejne dostupný na www.shop.kamina.sk, tak isto je uvedená na každom dodacom liste. Môže byť uvedená aj na vlastnom výrobku. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru a dodacieho listu kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka výrobcu sa vzťahuje na funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

 1. pôsobením nevhodných pracovných podmienok (vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.),
 2. používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia,
 3. neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou,
 4. neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov,
 5. poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,
 6. mechanickým poškodením tovaru

Na zaslanie tovaru na reklamáciu použite prepravnú spoločnosť, ktorá tovar doručí priamo na adresu prevádzky (UPS, DPD, GLS). Zásielky zaslané spešninou a na dobierku nepreberáme. Tovar odporúčame poistiť. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 14 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť / zaslať

 1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom,
 2. dodací list s dátumom zakúpenia a výrobným číslom reklamovaného zariadenia,
 3. podrobný popis závady

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.

Riešenie reklamácie neopraviteľného výrobku v záručnej dobe

V takomto prípade kupujúcemu ponúkneme adekvátny model daného výrobku, ktorý parametrami plne nahradí neopraviteľný výrobok. V prípade nesúhlasu môže kupujúci požiadať o dobropis. Kupujúcemu bude dobropisovaná aktuálna cena výrobku, aby mal možnosť zakúpiť si taký istý výrobok. Ak sa už identický výrobok nedá kúpiť, bude mu dobropisovaná posledná oficiálne zverejnená cena. Tieto postupy sú bežné a celosvetovo zaužívané pri obchode s výpočtovou technikou, lebo riešia problém neustáleho prudkého znižovania cien výrobkov a nepoškodzujú ani jednu zo zúčastnených zmluvných strán.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na piala@kamina.sk, kamina.eu@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „subjekt ARS“ ) a to v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákon 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci v postavení spotrebiteľa podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Krby, pece, kachle, ...

Nákup po telefóne

Poskytneme Vám odborné rady ohľadom ponúkaných produktov v našom e-shope, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo nás osobne navštívte v našom Krbovom štúdiu.

KAMINA, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
+421 948 159 954 - tel. predaj
+421 903 242 888 - tel. predaj
kamina.eu@gmail.com
Po-Pi: 09:00 - 17:00
So: po tel. dohovore
Facebook

Nákup na splátky

HOME Credit - nákup na splátky

Viac info o nákupnej akcii
Prečítajte si ako postupovať pri nákupe na splátky.

Kvalita a odbornosť

Už 13 rokov zohrievame Váš domov, sme členom Cechu kachliarov

Pozrite si odporúčania zákazníkov a fotografie našich realizácií.

Pridaj sa na Facebooku

Zmluvný prepravca

DPD - zmluvný prepravca